1. Deelnamevoorwaarden:
   De bepalingen waaronder aan de Koningsdag (hierna te noemen ”het evenement”) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnamevoorwaarden.
 2. Organisatie:
   Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Oranje Zevenhuizen (hierna te noemen “de organisator”). Het correspondentieadres luidt: Stichting Oranje Zevenhuizen, p/a Dorpsstraat 77e, 2761 AA Zevenhuizen.
 3. Plaats en tijd:
   Het evenement wordt gehouden op Nationale Feestdag Koningsdag in Nederland, meestal op 27 april van het desbetreffende jaar, anders op een datum dichtstbijzijnd 27 april. Tijden: 7.00 uur tot 19.00 uur op het feestterrein in de dorpskern van Zevenhuizen.
 4. Standplaats en kraam:
   De deelnemer heeft gedurende het evenement recht op een standplaats, met of zonder kraam, op een door de organisator te bepalen plaats. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een standplaats (met of zonder kraam) dan ontvangt u van ons een bevestiging. Neem deze bevestiging mee op Koningsdag.
 5. Betaling:
   Uw betaling van de standplaats (met eventueel een kraam) dient bij voorkeur vooraf te zijn ontvangen op bankrekeningnummer NL51 RABO 0147 4502 92 ten name van Stichting Oranje Zevenhuizen met vermelding van uw overeenkomstkenmerk.
 6. Installatie en opruimen:
   De installatie op de door u toegewezen standplaats kan beginnen om 07.00 uur. Voertuigen en aanhangers, welke niet als verkoopplaats dienst doen, moeten uiterlijk om 08.30 uur van het feestterrein zijn verwijderd. Het afbreken en opruimen kan beginnen om 17.30 voor standplaatsen die niet aan de Dorpsplein is gelegen.
  Tussen 08.30 uur en 19.15 uur is het verboden het feestterrein aan de Dorpsplein met een (motor)voertuig te betreden en/of te verlaten, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de organisator.
  Tussen 08.30 uur en 17.30 uur is het verboden om het feestterrein in de Dorpsstraat met een (motor)voertuig te betreden en/of te verlaten, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de organisator
 7. Nutsvoorzieningen:
   Voorzieningen zoals water, gas en elektra dient u zelf te verzorgen (eventueel in overleg met Stichting Oranje Zevenhuizen). U dient zelf te zorgen voor goedgekeurde en veilige kabels, slangen en aansluitingen. Gas kan alleen worden gebruikt indien dit vooraf kenbaar is gemaakt aan de organisator en indien hiervoor toestemming is verkregen van de organisator.
 8. Reiniging:
   Iedere deelnemer verplicht zich de beschikbaar gestelde ruimte schoon achter te laten. Dozen en verpakkingsmateriaal dient u zelf af te voeren. Zonder toestemming van de organisator is het niet mogelijk om strooimateriaal (folders, flyers, etc.) te verspreiden, aangezien dit materiaal veelal op straat terechtkomt.
 9. Annuleringen:
   In geval van annulering worden de betaalde kosten voor een standplaats en kraam niet geretourneerd.
 10. Opvolgen aanwijzingen:
   Instructies van de organisator, politie, brandweer en andere bevoegde instanties dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 11. Adverteren in Programma Boekje:
  1. Druk en type fouten voorbehouden, plaatsing geschied op basis van het door u aangeleverde materiaal.
  2. Indien Stichting Oranje Zevenhuizen van mening is dat advertentie niet geplaatst kan worden, dan kan deze geweigerd worden, en vind er geen restitutie van advertentie kosten plaats.
  3. Er kan niet gecorrespondeerd worden over de locatie van de advertentie plaatsing in het programmaboekje.
  4. Bij te late aanlevering van advertentie materiaal, wordt u advertentie niet geplaatst, en vindt er geen restitutie plaats van gemaakte advertentie kosten.
 12. Aansprakelijkheid:
   De organisator (Stichting Oranje Zevenhuizen) neemt geen enkele verantwoording op zich en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (in welke vorm dan ook) ontstaan voor, tijdens en na het evenement. Deelname is dus geheel voor eigen risico.
 13. Verkoop van etenswaar (Warenwet)
   Verkopers van etenswaar dienen zich te houden aan de principes van HACCP.
  De belangrijkste voorschriften op een rij:
   De (tijdelijke) bedrijfsruimte dient zo te zijn ontworpen en ingericht dat deze eenvoudig kan worden schoongehouden en er geen verontreiniging van levensmiddelen kan plaatsvinden.
   Bederfelijke levensmiddelen moeten altijd worden bewaard op de wettelijk voorgeschreven temperatuur. Als er geen bewaartemperatuur op de verpakking wordt vermeld, dan geldt ten hoogste 7 °C. Voor verse kip en kipdelen geldt een maximum temperatuur van 4 °C.
   Wanneer levensmiddelen, zoals kant-en-klaar-maaltijden of componenten daarvan warm bewaard moeten worden, dan moet dat altijd boven de 60 °C.
   Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. Dit kan onder meer door het ‘installeren’ van een jerrycan voorzien van een kraantje. Het water in de jerrycan moet regelmatig vervangen worden en er dienen een zeep(pompje) en papieren handdoekjes aanwezig te zijn.
   Oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen moeten van juist materiaal zijn vervaardigd, mogen niet kapot zijn en moeten goed worden onderhouden en moeten gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en, indien nodig, ontsmet. Dit houdt in dat glad, afwasbaar, corrosiebestendig en niet-toxisch materiaal moet worden gebruikt.
   Ook bij de tijdelijke bedrijfsruimten moet een goede en deugdelijke voorziening aanwezig zijn voor het afvoeren van afval.
   Er dient slechts een beperkte werkvoorraad etenswaren tegelijk te worden gebruikt
   Er mogen geen grote voorraden vooraf worden klaargemaakt (bijvoorbeeld broodjes)
   Er mogen slechts eenvoudige handelingen ter plekke worden verricht (dit houdt in dat er bijvoorbeeld geen beslag voor poffertjes ter plaatse mag worden gemaakt).
 14. Visroken:
   Vis- en/of palingroken is niet toegestaan
 15. Verkoop van alcohol (Drank en Horecawet):
   Voor de verkoop van alcoholhoudende dranken gelden onder andere de volgende regels:
   Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank ter plaatse (bijvoorbeeld in een café) is een Drank- en Horecawetvergunning verplicht. Deze vergunning wordt verstrekt door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente.
   In bijzondere situaties (zoals evenementen) kan de burgemeester een ontheffing verlenen, zodat zonder vergunning alcohol geschonken kan worden. Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15 vol% alcohol) en kan alleen gegeven worden voor gelegenheden met een duur van maximaal 12 dagen.
   Zwak alcoholhoudende dranken mogen alleen verkocht worden aan jongeren van wie is vastgesteld dat zij 18 jaar of ouder zijn.
   De leeftijdsgrenzen moeten op een duidelijke en goed leesbare wijze aangeduid worden op de plaats waar de alcohol verstrekt wordt. Dit kan door middel van een eigengemaakte aanduiding of een sticker die verkrijgbaar is bij de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA).
   Het is verboden om sterke drank (meer dan 15 vol% alcohol) te verkopen en/of schenken.
  Speciaal voor Koningsdag
   U dient over een tijdelijke drank- en horecavergunning te beschikken voor het verstrekken van alcoholhoudende drank
   Het is verboden zonder een drank- en horecavergunning alcoholhoudende drank te verstrekken
   Er mag slechts zwak alcoholhoudende drank worden verkocht. Verkoop van sterk alcoholhoudende drank is dus verboden.
   Voor het publiek dient naast de zwak alcoholhoudende dranken tevens niet alcoholhoudende drank beschikbaar te zijn
   De verkoop en het verstrekken van de zwak alcoholhoudende drank mag uitsluitend plaatsvinden op Koningsdag tussen 12.00 uur en 19.00 uur op de daarvoor aangewezen verkooppunten.
  Tabakswet:
   Het verkopen, verstrekken en /of het reclame maken voor tabaksproducten is ten strengste verboden. De Tabakswet is onverkort van toepassing. Bij overtreding van dit artikel 15 zal de kraamhouder los van eventuele gevolgen aangaande de tabakswet, direct worden verwijderd van het feestterrein.
   Degene die het reclame- of sponsoring verbod overtreedt, riskeert een geldboete. De boete kan oplopen tot € 4.500,- voor een individuele ondernemer en tot € 450.000,- voor de tabaksindustrie, groothandelaren en importeurs.
   De volledige wettekst kunt u vinden op www.rokenendewet.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de regels.
 16. Veiligheid speeltoestellen:
   De bodem moet schokdempend zijn en tussen de verschillende toestellen moet voldoende ruimte zijn, zodat er royaal tussendoor gelopen kan worden. De toestellen moeten stabiel en onbeweeglijk worden verankerd. De hoeken, randen en punten van toestellen mogen niet scherp zijn. Er dient permanent hulp en toezicht van een volwassene te zijn.
 17. Verkoop van goederen:
   Met betrekking tot de verkoop van goederen gelden alle wettelijke en morele bepalingen, eisen en voorschriften, waarbij de verkoop van goederen die in strijd zijn met de goede zeden en illegale goederen is verboden. Bij illegale goederen kan gedacht worden aan de verkoop van illegale geluidsdragers, namaak merkkleding, namaak merkhorloges, etc. Toezicht op naleving vindt plaats door de daartoe bevoegde instanties en de organisator behoudt zich het recht voor de aanbieder van dergelijke zaken van het feestterrein te verwijderen.
   Deelnemer vrijwaart Stichting Oranje Zevenhuizen voor alle eventuele claims, aanspraken, schadevergoedingen en dergelijke die het gevolg zijn van het aanbieden van zaken zoals hierboven beschreven.
   Deelnemer vrijwaart Stichting Oranje Zevenhuizen voor alle schades, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit verlies of diefstal van goederen die in / op / naast / bij de kraam of in eventuele voertuigen en dergelijke aanwezig zijn / waren.
 18. Aanvaarding voorwaarden:
   Met deelname aan het evenement aanvaardt iedere deelnemer deze voorwaarden. De tekst in artikel 12, 13, 14, 15 en 16 is ontleend aan de Voorschriften van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit inzake vrijmarkten en braderieën. De oorspronkelijke tekst gaat voor deze voorwaarden.
 19. Wetgeving:
   Ten onrechte wordt vaak gedacht dat op een ‘vrijmarkt’ alles is toegestaan. Dat is een misverstand. Iedereen die voedsel bereidt voor derden moet zich aan de wet houden. Particulieren en bedrijven die eet- en drinkwaren aanbieden op vrijmarkten en braderieën moeten evenals reguliere bedrijven zich houden aan de Warenwet. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het op een correcte wijze toepassen van een voedselveiligheidsplan. Als bij controles gebreken worden geconstateerd kan een bestuurlijke boete gegeven worden. Daarnaast geldt de Drank- en horecawet voor alle verstrekkers van alcoholhoudende dranken. Als bij controles iets niet in orde blijkt, kan een boeterapport opgemaakt worden. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, de grootte van het bedrijf en of de overtreding eerder is begaan, varieert de boete tussen de 450 en 3600 euro. Voor vrijwilligers van kerken, sport- en muziekverenigingen en andere goede doelen worden bij de uitvoering van deze handhavingstaak geen soepelere regels gehanteerd. Ook wanneer winst geen doel is, gelden de regels van de Warenwet en de Drank- en Horecawet.